Diagnostyka psychologiczna

W naszym Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym zajmujemy się przeprowadzaniem specjalistycznych rozmów mających na celu zbadanie poszczególnych cech i stanów psychicznych pacjentów. Diagnostyka psychologiczna przeprowadzana jest przez doświadczonych psychologów i obejmuje testy, obserwację oraz wywiad psychologiczny. Po zakończeniu wywiadu pacjent otrzymuje pisemną opinię psychologa, która zawiera wyniki i opis przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące procesów dalszej terapii.

 

Jakie są cele przeprowadzania diagnostyki psychologicznej?

Podstawowym celem przeprowadzania diagnostyki psychologicznej jest próba dogłębnego poznania własnej osobowości, lepsze zrozumienie samego siebie i własnych zachowań, a także leczenie zaburzeń funkcji poznawczych pacjenta. Prawidłowo przeprowadzona rozmowa z psychologiem może również pomóc dzieciom mającym problemy w szkole objawiające się kłopotami z systematycznym uczeniem się czy zaburzeniami koncentracji. Diagnostyka psychologiczna jest zalecana także podczas terapii logopedycznej dzieci jąkających się lub odznaczających się nadpobudliwością (ADHD).

 

diagnostyka

 

Co można osiągnąć dzięki diagnostyce psychologicznej?

 Wyniki przeprowadzonych badań przez pracujących w naszym centrum psychologów pomogą pacjentom m.in. w:

  • poznaniu swoich mocnych i słabych stron, a dzięki temu stworzeniu profilu osobowościowego,
  • poznaniu swojego ilorazu inteligencji (IQ),
  • zrozumieniu własnych zachowań i nękających ich przez nie problemów,
  • rozpoznaniu zaburzeń osobowości,
  • wstępnym rozpoznaniu możliwych uszkodzeń układu nerwowego.