Diagnostyka psychologiczna

W naszym Centrum Logopedyczno-Terapeutycznym zajmujemy się przeprowadzaniem specjalistycznych rozmów mających na celu zbadanie poszczególnych cech i stanów psychicznych pacjentów. Diagnostyka psychologiczna przeprowadzana jest przez doświadczonych psychologów i obejmuje testy, obserwację oraz wywiad psychologiczny. Po zakończeniu wywiadu pacjent otrzymuje pisemną opinię psychologa, która zawiera wyniki i opis przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące procesów dalszej terapii.

 

Jakie są cele przeprowadzania diagnostyki psychologicznej?

Podstawowym celem przeprowadzania diagnostyki psychologicznej jest próba dogłębnego poznania własnej osobowości, lepsze zrozumienie samego siebie i własnych zachowań, a także leczenie zaburzeń funkcji poznawczych pacjenta. Prawidłowo przeprowadzona rozmowa z psychologiem może również pomóc dzieciom mającym problemy w szkole objawiające się kłopotami z systematycznym uczeniem się czy zaburzeniami koncentracji. Diagnostyka psychologiczna jest zalecana także podczas terapii logopedycznej dzieci jąkających się lub odznaczających się nadpobudliwością (ADHD).

 

dłonie trzymają klocek w kształcie serca

 

Co można osiągnąć dzięki diagnostyce psychologicznej?

 Wyniki przeprowadzonych badań przez pracujących w naszym centrum psychologów pomogą pacjentom m.in. w:

  • poznaniu swoich mocnych i słabych stron, a dzięki temu stworzeniu profilu osobowościowego,
  • poznaniu swojego ilorazu inteligencji (IQ),
  • zrozumieniu własnych zachowań i nękających ich przez nie problemów,
  • rozpoznaniu zaburzeń osobowości,
  • wstępnym rozpoznaniu możliwych uszkodzeń układu nerwowego.